Jordbruk og skogbruk

Dei kommunale landbruksstyresmaktene skal medverke til gjennomføring av den nasjonale landbrukspolitikken gjennom informasjon om og forvaltning av verkemiddel. Kommunen skal også bidra til gjennomføring av lokalt tilpassa tiltak.

Kort fortalt

  • Landbrukskontoret sine oppgåver er forvaltning knytt til særlovene i landbruket, som jordlova og konsesjonslova.
  • Vi har forvaltning av tilskotsordningane innan jord- og skogbruk.
  • Landbrukskontoret har også ansvar innan område som omfattar miljø, viltforvaltning og ulike tiltak innan skogbruk, samt bygdeutviklingssaker.

Kva gjer landbrukskontoret?

  • Vi behandlar og avgjer søknader om tilskot innan jord- og skogbruk. Klageinnstans er statsforvaltar, grunna klage skal sendast om kommunen.
  • Vi behandlar saker innan deling og konsesjon og legg det fram for politisk behandling når det er nødvendig. Du skal sende klage til Statsforvaltaren.
  • Eksempel på tilskot: produksjonstilskot, refusjon av utgifter ved sjukdom, spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), tilskot til landbruksveg, tilskot til rydding av skog.

Kven kan få hjelp?

Vi hjelper alle produsentar innan jordbruket og grunneigarar av landbrukseigedommar. Elles tilbyr vi rådgiving til publikum generelt.

Slik går du fram

  • Ta direkte kontakt med landbrukskontoret. Vi held til i Brattvåg, men vi reiser ut på synfaring og til dei lokale innbyggartorga etter behov.
  • Ytterlegare informasjon om tilskot, deling og konsesjon med vidare, finn du på landbruksdirektoratet.no

Eigedom

Landbruksforvaltninga har eit ansvar innanfor forvaltning av eigedomar som ligg i landbruks- nærings- og friluftsområde (LNF-område) i arealdelen av kommuneplanen.

Vi saksbehandlar saker etter konsesjonslova og jordlova, og gir uttale i alle dispensasjonssaker og plansaker i LNF-område etter plan- og bygningslova.

Oppgåver knytt til eigedom:

Jordbruk

Landbrukskontoret har ansvaret for ei rekke tilskotsordningar og behandling av søknader etter fleire forskrifter.

 

Vi har og ansvar for å halde prøve/eksamen for yrkesdyrkarbevis innan plantevern og tiltak mot smågnagarar, og godkjenne yrkesbehovet. Vi skal og godkjenne yrkesbehov for kjøp av handelsgjødsel.

Skogbruk

Skogbrukstenesta skal sikre at skogen sine ressursar blir behandla på ein best mogleg måte for alle partar. Utfordringane ligg i å nytte eksisterande skog og samtidig etablere ny skog for framtida. Skogtenesta omfattar rettleiing, planlegging samt kontrollfunksjonar innan skogbruket.

Søknadsprossess

Søknad om tilskot til skogkultur, vegbygging eller miljøtiltak i skog må fyllast ut i skjema utarbeidd av Landbruks- og matdepartementet.

Ved søknad om tilskot til drift med taubane, hest mv. eller andre tiltak i skogbruket må du kontakte kommunen for å få informasjon om søknaden.

 Gå til Landbruks- og matdepartementet sitt søknadsskjema 

Viltstell

Landbrukskontoret utfører den kommunale vilttenesta for kommunen. Dette medfører mellom anna kommunal handsaming av bestandsplanar for hjortevilt, tildeling av fellingsløyve, samt generell rettleiing om viltforvaltning. Vi har og meir informasjon under “Jakt og fiske”.

Andre oppgåver knytt til vilt er:

  • Å avhalde jegerprøveeksamen
  • Å organisere ettersøk av påkøyrt hjort og anna vilt. Det er politiet som skal varslast om du køyrer på ville dyr.

Sjå pris for felling av hjort

Skadefelling av grågås

Her kan de som er påført skade av grågås søke kommunen om å skadefelling tidleg på våren.

Då må du kunne dokumentere skade på landbrukseigedom av ei viss økonomisk tydning. På enkelte øyar slik som Longva/ Skuløy og Fjørtofta er det praktisert at skadeløyvene vert gitt samla til kvar øy via hjorteviltvalda.

Ta kontakt med landbrukskontoret slik at skaden kan takserast før det blir gitt skadeløyve. Kontaktinformasjon finn du nedst på sida.

Om Nordre Sunnmøre landbrukskontor

Vi held til i Haram tenestehus, besøksadressa er Strandgata 40, 6270 Brattvåg. 
Det vil vere mogeleg å avtale gardsbesøk og møte på tenestehuset.

Post til Nordre Sunnmøre landbrukskontor

Kontaktpersonar og fagområde

Nyttige lenker